Icarus

icarus

ICARUS Το ICARUS (Διεθνής Συνεργασία για την Προώθηση της Έρευνας στο Θεμέλιο Σύστημα της Ανθρώπινης Θερμορύθμισης) ήταν ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το 7ο ΠΠ, στο οποίο το FAME Lab συμμετείχε ως εταίρος. Στόχος του έργου ήταν η μελέτη θερμοφυσιολογικών παραγόντων, όπως η θερμοπληξία, εμφάνιση κόπωσης, ισορροπία υγρών (επίπεδα υδάτωσης), και η γήρανση σε άτομα που ασκούνται ή εργάζονται σε θερμά περιβάλλοντα.

Το έργο διήρκησε από 01/11/2010 έως 31/10/2014.

Ιστοσελίδα
Τελική έκθεση

glo_neu_icon